opties

Opties op aandelen

Macintosh heeft een aandelenoptieregeling ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur en directie / management van groepsmaatschappijen en holding. Doel hiervan is de lange termijn betrokkenheid bij de onderneming te verhogen.
De toekenning van opties is een bevoegdheid van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunt daarbij is dat het totaal aantal in één jaar te verlenen opties niet meer zal bedragen dan 2% van het geplaatste aandelenkapitaal. Toekenning vindt plaats op de dag van de publicatie van de jaarcijfers. De uitoefenprijs voor opties is gelijk aan de gemiddelde slotkoers van de drie beursdagen voorafgaande aan die publicatie. De opties hebben een looptijd van 5 jaar en zijn niet gekoppeld aan prestatiecriteria. Uitoefenprijs en voorwaarden worden tijdens de looptijd niet aangepast. Opties mogen eerst worden uitgeoefend als de optiehouder na 3 jaar nog in dienst is. De overige voorwaarden zijn vastgelegd in een door de Raad van Commissarissen in december 2011 vastgesteld optiereglement.