Stichting Preferente Aandelen Macintosh Retail Group

De Stichting Preferente Aandelen Macintosh Retail Group heeft ten doel de behartiging van de belangen van Macintosh Retail Group N.V., de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk invloeden worden geweerd die de continuïteit, zelfstandigheid of identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen.

 

Macintosh en de Stichting hebben in 1993 een overeenkomst gesloten waarbij de Stichting in geval van (dreiging van) een eventuele ongewenste overname als aanvullende preventieve maatregel op eigen initiatief preferente aandelen kan nemen (call optie) en de daaraan verbonden zeggenschapsrechten kan uitoefenen. Deze overeenkomst is medio 2008 aangepast. Onder een ongewenste overname moet worden verstaan een bod op de gewone aandelen Macintosh, waarmee wordt beoogd de zeggenschap in handen van de bieder te brengen zonder instemming en/of voorkennis van de Raad van Commissarissen.

 

Macintosh en de Stichting zijn van oordeel dat de call optie mede aan de Stichting is verleend met het doel ongewenste invloed van aandeelhouders in Macintosh en een ongewenste concentratie van zeggenschap in de vennootschap te voorkomen, te vertragen of te compliceren. Het maximaal zonder toestemming van de Aandeelhoudersvergadering door de Stichting te nemen aantal preferente aandelen is gelijk aan het aantal uitstaande aandelen minus één.


Macintosh heeft aan de Stichting het recht toegekend om volgens artikel 2:346 sub c BW een verzoek tot het instellen van een enquete in te dienen zoals bedoeld in artikel 2:345 BW. Hiermee wordt het de Stichting mogelijk gemaakt haar doel te realiseren zonder per se gebruik te hoeven maken van het aan haar verleende call optierecht.


Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden:

 

NaamBenoemd in / herbenoemdBenoemd totLeeftijdFunctie
dr. J.A.J. Vink (voorzitter)2009 / 2013201767Ex-CEO CSM N.V.
mr B.H.M.J.J. Verwilghen2014 201862

Ex-Company Secretary SBM

Offshore N.V.

mr M.J. Cools2011 201557Advocaat / partner De Advocaten van Van Riet B.V.

De bestuursleden zijn onafhankelijk ten opzichte van de vennootschap aangezien géén van hen: (a) bestuurder of gewezen bestuurder of commissaris of gewezen commissaris van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen is; (b) in dienst van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen is; of (c) vaste adviseur van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen is. De bestuursleden hebben geen financieel belang in de vennootschap. De Stichting is een van Macintosh onafhankelijke rechtspersoon, zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 1 sub c van de Wet op het Financieel Toezicht.