risicomanagement

Risico's en risicobeheersing

Macintosh heeft haar organisatie zodanig ingericht dat slagvaardig ondernemerschap wordt gecombineerd met het effectief beheersen van risico’s. Risicomanagement wordt bewust beleefd en is in de organisatie en dagelijkse gang van zaken verankerd.
Op deze website wordt een beschrijving gegeven van de opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. 


Macintosh is met haar activiteiten in de sectoren Fashion en Living voor de omzet- en resultaatontwikkeling voor een groot deel afhankelijk van de bestedingen door consumenten. Die consumenten worden beïnvloed door tal van factoren waar Macintosh geen invloed op heeft zoals de economische ontwikkeling, weersomstandigheden en technologische veranderingen. De risico’s die daaruit voortvloeien, kunnen wel worden beoordeeld en gevolgd, maar Macintosh kan daar geen invloed op uitoefenen. Om dergelijke risico’s te begrenzen worden analyses gemaakt voor wat betreft risico’s, kansen en bedreigingen op conjunctureel, strategisch en commercieel vlak. Hierop wordt zo veel als mogelijk geanticipeerd.

 

In het verslag van de Raad van Bestuur zijn de belangrijkste kenmerken beschreven van het beheers- en controlesysteem alsmede de wezenlijke risico’s waarmee de onderneming in 2014 werd geconfronteerd. Een meer uitgebreide beschrijving van de beheersingssystemen is te vinden op deze site.De Raad van Bestuur verklaart de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de opzet en werking van op Macintosh toegesneden interne risicobeheersings- en controlesystemen.

 

De Raad van Bestuur heeft gedurende 2014 zelfstandig en op systematische wijze relevante significante risico’s alsmede de beheeromgeving geanalyseerd en beoordeeld.  Op basis hiervan verklaart de Raad van Bestuur dat, voor zover aan de Raad van Bestuur bekend, het interne systeem voor controle van de financiële rapportage een redelijke mate van zekerheid verschaft dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gefunctioneerd.


De aanwezige risicobeheersings- en controlesystemen verlagen in belangrijke mate de kans op verkeerde beslissingen, het doelbewust omzeilen van beheersingsprocessen en het niet naleven van wetten en regels. Het is echter vrijwel onmogelijk om alle risico’s op enig moment te kennen, respectievelijk deze volledig te beschrijven en te beheersen. De bestaande systemen kunnen dus nooit absolute zekerheid bieden tegen het niet realiseren van doelstellingen, noch kunnen deze alle onjuistheden van materieel belang, waaronder begrepen verlies, fraude, of overtredingen van wetten en regels geheel voorkomen.

 

Voor een beschrijving van de formele opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen klik hier.