Governance


Hier komt tekst

De wijze waarop Macintosh de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft is besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeelhoudersvergadering. Ten aanzien van 3 bepalingen hanteert Macintosh een afwijkende invulling:

 

II.1.1:  De arbeidsovereenkomsten van een lid van de vigerende Raad van Bestuur (COO) heeft een onbepaalde duur in plaats van periodes van (telkens) 4 jaar.

 

II.2.8:  De arbeidsovereenkomst van een lid van de vigerende Raad van Bestuur (COO) kent geen maximale vergoeding bij onvrijwillig ontslag.

 

III.5.11: Een van de commissarissen is vanwege zijn professionele achtergrond benoemd tot voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie terwijl hij bestuurder is bij een andere beursvennootschap.

 

Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet Macintosh integraal aan de Code.

 

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor corporate governance binnen Macintosh. Elke substantiële verandering daarin en in de naleving van de Corporate Governance Code zal onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.

 

De corporate governance structuur inclusief het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden, de regels voor benoeming en vervanging van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, de regels voor wijziging van de statuten en de bevoegdheden bij uitgifte en inkoop van aandelen, evenals een beschrijving van de wijze waarop de code door Macintosh wordt nageleefd, staan uitgebreid beschreven op deze website.

 

Een overzicht van de wijze waarop Macintosh Retail Group de individuele bepalingen van de Corporate Governance Code naleeft staan beschreven in het document dat u aantreft als u hier klikt.

Indien u vragen of opmerkingen mocht hebben ten aanzien van het corporate governance beleid van Macintosh Retail Group, gelieve u contact op te nemen met de secretaris van de vennootschap, de heer mr P.T.A. Hünen op telefoonnummer 043-3280728 of via e-mail: p.hunen@macintosh.nl. De secretaris van de vennootschap is tevens de compliance officer.