Naleving code


Hier komt tekst

De wijze waarop Macintosh Retail Group de Nederlandse Corporate Governance Code naleeft is besproken tijdens de in 2010 gehouden aandeelhoudersvergadering. Ten aanzien van 2 bepalingen heeft Macintosh tijdens die vergadering toegelicht waarom voor een andere invulling is gekozen:
II.1.1: De arbeidsovereenkomsten van de leden van de vigerende Raad van Bestuur hebben een onbepaalde duur in plaats van periodes van (telkens) 4 jaar. Nieuwe leden van de Raad van Bestuur zullen echter worden benoemd met een mandaat voor een periode van telkens maximaal 4 jaar, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven om daarvan af te wijken.
II.2.8: Macintosh Retail Group hanteert geen maximale vergoeding voor de huidige leden van de Raad van Bestuur bij onvrijwillig ontslag. Indien een ontslagvergoeding wordt toegekend geldt als uitgangspunt dat slecht functioneren niet zal worden gehonoreerd. In contracten van nieuw te benoemen leden van de Raad van Bestuur zal in beginsel een maximering tot 1 jaar vaste bezoldiging worden ingebouwd.


In 2013 waren er mutaties in de Raad van Commissarissen en werden 3 nieuwe commissarissen benoemd. Dit heeft ook geleid tot een andere samenstelling van de commissies die door de Raad van Commissarissen zijn ingesteld. De heer Lindelauf is vanwege zijn professionele achtergrond benoemd tot voorzitter van de Remuneratie- en Benoemingscommissie. Daarmee wordt afgeweken van bepaling III.5.11 van de Code omdat de heer Lindelauf bestuurder is bij een andere beursvennootschap.
Conform het “pas toe of leg uit” principe voldoet Macintosh Retail Group integraal aan de Code.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zullen hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor corporate governance binnen Macintosh Retail Group. Elke substantiële verandering daarin en in de naleving van de Corporate Governance Code zal onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd.


De corporate governance structuur inclusief het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste bevoegdheden, de regels voor benoeming en vervanging van leden van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, de regels voor wijziging van de statuten en de bevoegdheden bij uitgifte en inkoop van aandelen, evenals een beschrijving van de wijze waarop de code door Macintosh Retail Group wordt nageleefd, staan uitgebreid beschreven op deze website.

Een overzicht van de wijze waarop Macintosh Retail Group de individuele bepalingen van de Corporate Governance Code naleeft staan beschreven in het document dat u aantreft als u hier klikt.

Indien u vragen of opmerkingen mocht hebben ten aanzien van het corporate governance beleid van Macintosh Retail Group, gelieve u contact op te nemen met de secretaris van de vennootschap, de heer mr P.T.A. Hünen op telefoonnummer 043-3280728 of via e-mail: p.hunen@macintosh.nl. De secretaris van de vennootschap is tevens de compliance officer.